Specialisaties

Mevr. Olivia Wulms: Orthopedische Manuele therapie, Dry Needling en Medical taping ( aanwezig ma 8.00 tot 20.00, di t/m do van 8.00-17.30 uur)

Mevr Anouk van Ballegooijen: Fysiotherapeut, Dry Needling, mckenzie therapie ( aanwezig vrijdag 8.00 tot 18.00 uur)

Doelstelling van de praktijk

Als fysiotherapeut zijn wij niet zo zeer bezig met het genezen van ziekte, maar met het optimaliseren van de levenskwaliteit. Door het vergroten van mobiliteit, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en verminderen van pijn en het bevorderen van ontspanning trachten wij de de activiteiten van het dagelijkse leven te maximaliseren. Gezond zijn is het zich lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden en niet het ontbreken van ziekte alleen. Dit is waar wij naar streven binnen de grenzen van onze eigen specifieke deskundigheid.

Onze kwaliteit

Als praktijk onderscheiden wij ons van anderen door; privacy, een individuele benadering van de patiënt en revalidatie in een één op één situatie met uw eigen fysiotherapeut. Dit alles in een schone en ruim opgezette praktijk die voldoet aan alle eisen van deze tijd en rolstoel toegankelijk is. Zeer ruimeervaring in zowel orthopedische als neurologische revalidatie. Voorts beschikken wij over vrijwel alle verbijzonderingen binnen ons vakgebied.
Wij werken vanuit het bio-psycho-sociale model. Daarom neemt ook het “hands on” behandelen in onze praktijk een belangrijke plaats in.

Om onze kwaliteit op peil te houden en te verbeteren nemen wij deel aan het project kwaliteitsindicatoren eerstelijns fysiotherapie( Kwaliefy) en doorlopend meten wij de patiënttevredenheid via de CQ-index. U kunt daar op vrijwillige basis aan deelnemen

Behandelduur, -tijden en het maken van een afspraak etc.

Het maken van een afspraak gebeurt bij voorkeur telefonisch of per email. Wij zijn doorgaans bereikbaar tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Bij afwezigheid kunt u altijd uw boodschap achterlaten op de voicemail. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.
De behandelduur varieert van 20 tot 40 minuten.
De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur uur tot 18.00 uur. Op verzoek is behandeling in de avond mogelijk.

Een behandeling vindt plaats op afspraak. Op maandag is er een inloop spreekuur van 19:00 uur tot 19:30 uur. In overleg met uw behandelaar bestaat er ook de mogelijkheid in de avonduren behandeld te worden.

Zorgverzekeraars en betaling

Wij hebben met alle zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten. Hierdoor wordt er rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voorwaarde is wel dat u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd dan ontvangt u van ons een nota. De tarieven en betalingsvoorwaarden vindt u op het mededelingenbord naast de ingang.

Enkele belangrijke tips
Neem bij uw eerste bezoek altijd uw verzekeringskaart en identiteitsbewijs mee. Sinds 1 januari 2006 kent de zorgwet een identificatieplicht. indien van toepassing neemt u ook de verwijzing van de arts mee. Laat zoveel mogelijk uw sieraden af, en kleedt u zich zo gemakkelijk mogelijk. Voor een optimale hygiëne raden wij aan zelf een kleine en een grote handdoek mee te nemen. Stel u vooraf goed op de hoogte van uw verzekeringsvoorwaarden
Bij verhindering dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. Iedere verhindering die niet tijdig is gemeld zal door ons als behandeling in rekening worden gebracht. Afmelden kan ook buiten kantooruren via de voicemail van de betreffende praktijk.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Daarvoor worden regels gehanteerd die wettelijk zijn vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement ligt ter inzage bij uw behandelend fysiotherapeut en is na te leen op onze website.

Klachten

Klacht over uw fysiotherapeut?

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Waar kunt u met uw klacht terecht?

 1. Ga in gesprek met uw fysiotherapeut Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut of neem contact op met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Neem iemand mee die u vertrouwt als u het lastig vindt om dit alleen te doen, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders. Tips over hoe u zo’n gesprek kunt aanpakken, vindt u op bijvoorbeeld de website van patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Zorgbelang Nederland -0900 243 70 70 (€ 0,10 per minuut)
 2. Dien een klacht in Helpt het gesprek met uw fysiotherapeut niet, dan kunt u een klacht indienen volgens onderstaande mogelijkheden. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand als u bijvoorbeeld een advocaat inschakelt. Welke mogelijkheid u kiest, hangt af van wat u wilt bereiken. Elke mogelijkheid heeft namelijk andere bevoegdheden om maatregelen te nemen. Ze zijn alle drie onafhankelijk en zeer zorgvuldig en gaan vertrouwelijk met uw klacht om.

   Klachtenregeling Fysiotherapie

Kunt u niet in gesprek met uw fysiotherapeut of bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieronder vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.   

Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden. Een geschil kunt u indienen met behulp van het onderstaand formulier. Contactgegeven Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie Postbus 248 3800 AE Amersfoort 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden

Huisregels

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 • In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet te melden, u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p.
 • Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 • Onderdeel van de behandeling kan een vorm van oefentherapie zijn, neem daarvoor passende kleding mee.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 •         Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

Betalingsvoorwaarden 2018:

 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeuten.
 • Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht bij u als patiënt.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Klachtenregeling

De rechten en plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de ‘modelregeling fysiotherapeut-patiënt’ van het KNGF/NPCF. De klachtenregeling is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De praktijk is via de beroepsorganisatie hierbij ingeschreven. Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut, bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat? Of heeft u suggesties voor ons? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Neemt u persoonlijk, telefonisch of per mail contact op met de praktijk. Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij twee instanties met uw klacht terecht: De Klachtencommissie en het Regionaal Tuchtcollege. Lees meer over wat deze instanties voor u kunnen betekenen. Welke instantie u kiest, is afhankelijk van het doel dat u wilt bereiken. Iedere commissie heeft namelijk een andere bevoegdheid om maatregelen te nemen. In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is gratis, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand, bijvoorbeeld als u een advocaat inschakelt. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Olivia Wulms Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Olivia Wulms Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Uw rechten als betrokkene: U heeft de volgende rechten:
 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor). Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Olivia Wulms Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

  Overdracht van uw dossier Als u een nieuwe fysiotherapeut kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut. Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.